FAQS Economía y Fiscalidad

Cuestiones simples, respuestas simples. Un espacio donde compartir dudas e intentar hacer fácil lo que parece complicado.


Quan arriba el mes de Desembre s'incrementen les Donacions a fins benèfics. Avui es fa la #maratóTV3 com cada any destinada a Investigació i els donatius cada any sumen quantitats admirables. Però no és només a la #maratóTV3, també es fan col·laboracions amb altres entitats i finalitats i moltes persones el que fan és petites aportacions de forma periòdica (mensual, trimestral, etc) a fi de poder aportar el seu gra de sorra a la millora de la situació de moltes persones d'una forma que sent gradual es nota menys en l'economia mensual familiar.

No està de més recordar, que les donacions tenen un tractament especial en el moment de fer la declaració de la renda. No pretenc ni molt menys instigar a fer donacions a fi d'obtenir-ne un benefici fiscal, però sí que aprofitem aquest benefici quan hem decidit fer aquesta aportació.

Quines són les donacions amb dret a deducció?

Segons la web de l'Agència Tributària, que resumeix l'Art.17 de la mencionada llei, són principalment: Donatius i donacions dineràries, de bens o drets. Quotes d'afiliació a associacions que no es corresponguin amb el dret a rebre una prestació. Donatius i donacions de bens que formin part de Patrimoni Històric Español inscrits en el Registre general de bens d'Interès cultural. Activitats prioritàries de mecenatge. 

Imports:
Les donacions i aportacions que venen incloses a la Ley 49/2002 que és la que regula aquesta deducció,  tenen un percentatge de deducció del 25%. Quan les quantitats donades són per altres associacions legalment reconegudes però no compreses a aquesta llei el percentatge aplicat és del 10%. Els articles 19 i 22 ho especifiquen més clarament

         *A quines entitats es poden realitzar donatius amb dret a deducció del 25%? Resumint...:
- Entitats sense finalitat lucrativa enumerades a l'article 2 de la Ley 49/2002.
- L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals
- Les universitats públiques, Institut Cervantes, Institut Ramon Llull i institucions anàlogues
- La Creu Roja i  l' ONCE
- El MNAC, els consorcis Casa d'Amèrica, Casa d'Àsia, el Museu del Prado...
- Fundacions d'entitats religioses inscrites al registre d'entitats religioses
- L'església catòlica i esglésies, confessions i comunitats religioses amb acords de cooperació amb l'Estat Español
- Els partits polítics

 La resta com hem dit tindran dret una deducció del 10% si  son fundacions legalment reconegudes, rendeixen comptes a l'òrgan de protectorat corresponent o són associacions d'utilitat pública. Són fundacions totes les que es denominen així, però també les ONG, federacions esportives, el comitè olímpic i paralímpic etc.

* en el cas de la #maratóTv3 tindran una deducció del 25%: http://www.tv3.cat/marato/donatius

Com es justifica en el moment de presentar la declaració que s'ha fet un donatiu?
Segons l'Art. 24 de la Llei que regula el règimen fiscal de l'entitats sense finalitats lucratives que comentavem inicialment, és imprescindible disposar d'un certificat de l'entitat a la que efectuem la donació, on consti a més el NIF i dades d'identificació tant del donant com de l'entitat que rep la donació. Ha de constar-hi a més la data i import de la donació i el destí que se'n farà de la mateixa i haurà de mencionar-se a més el caràcter irrevocable de la donació.


Hi ha deducció autonòmica a més de l'estatal per les donacions?
En el cas de Catalunya sí en els suposits següents:
Els residents a Catalunya podran deduir-se el 15% de les quantitats donades a favor de l'Institut d'Estudis Catalans i fundacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana, i el 15% de quantitats donades a favor de centres d'investigació adscrits a universitats que tinguin com a finalitat el foment de la investigació científica i el desenvolupament i innovacions tecnològiques.


0 comentaris:

Publicar un comentario